User Tools

Site Tools


713-tcn-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

713-tcn-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Năm <b> 713 TCN </b> là năm đầu tiên của lịch La Mã trước thời La Mã. Vào thời điểm đó, nó đã được biết đến là <b> năm 1997, nó là </b> (hoặc, ít thường xuyên hơn <b> 19 tháng 12 năm 1997 </​b>​). Các giáo phái 713 TCN cho năm nay đã được sử dụng kể từ thời kỳ thời Trung cổ, khi kỷ nguyên lịch Anno Domini trở thành phương pháp phổ biến ở châu Âu để đặt tên năm.
 +</p>
 +<p> Năm </p>
  
 +
 +
 +
 +<table class="​plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt="​[icon]"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png"​ width="​20"​ height="​14"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​30px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​40px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 2x" data-file-width="​44"​ data-file-height="​31"/></​td><​td class="​mbox-text"><​div class="​mbox-text-span"><​b>​ Phần này trống </b> <​small>​ Bạn có thể giúp bằng cách thêm vào nó </​small> ​ <​small><​i>​ (tháng 9 năm 2013) </​i></​small></​div></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<table class="​plainlinks metadata ambox mbox-small-left ambox-content"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt="​[icon]"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png"​ width="​20"​ height="​14"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​30px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Wiki_letter_w_cropped.svg/​40px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png 2x" data-file-width="​44"​ data-file-height="​31"/></​td><​td class="​mbox-text"><​div class="​mbox-text-span"><​b>​ Phần này trống. </b> <​small>​ Bạn có thể giúp bằng cách thêm vào nó. </b> <​small>​ 19659005] (Tháng 12 năm 2013) </​i></​small></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181115034934
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.220 seconds
 +Real time usage: 0.338 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1918/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 27484/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1419/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 17/40
 +Expensive parser function count: 14/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.095/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.81 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 293.777 ​     1 -total
 + ​39.35% ​ 115.609 ​     1 Template:​BC_year_in_topic
 + ​38.01% ​ 111.679 ​     1 Template:​Year_nav
 + ​25.08% ​  ​73.675 ​     1 Template:​Year_in_various_calendars
 + ​19.24% ​  ​56.511 ​    16 Template:Dr
 + ​17.60% ​  ​51.710 ​    16 Template:​Dr-make
 + ​16.39% ​  ​48.163 ​     1 Template:​Short_description
 + ​15.31% ​  ​44.991 ​     1 Template:​Pagetype
 + ​13.24% ​  ​38.906 ​     2 Template:​Empty_section
 + ​12.14% ​  ​35.678 ​     1 Template:​Sidebar
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​152850-0!canonical and timestamp 20181115034933 and revision id 816931077
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
713-tcn-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)