User Tools

Site Tools


820-s-bc-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

820-s-bc-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Bài viết này liên quan đến thời kỳ <b> 829 TCN - 820 TCN </b>.
 +</p>
  
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Events_and_trends">​ Sự kiện và xu hướng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ 828 BC / 827 TCN (năm thứ 14 trong thời đại Goomhé) —King Xuan of Zhou trở thành Vua của triều đại nhà Chu ở Trung Quốc, kết thúc </li>
 +<li> 828 TCN — Xiong Yan được thay thế bởi con trai ông Xiong Shuang là Tử tước của Chu. </li>
 +<li> 825 TCN — Takelot II, vua Ai Cập, chết. Thái tử Osorkon III và Shoshenq III, con trai của Takelot, chiến đấu cho ngai vàng. </li>
 +<li> 825 TCN / 824 trước Công nguyên — Ariphron, Vua Athens, mất sau 20 năm cai trị và con trai của ông là Thespieus. </li>
 +<li> 823 TCN — Cái chết của Shalmaneser III, vua của Assyria. Ông là con trai của ông Shamshi-Adad V. </li>
 +<li> 821 trước Công nguyên — Xiong Xun, em trai út của Xiong Shuang, lên ngôi của Chu sau khi đánh bại những người anh em còn sống sót của ông Xiong Xue và Xiong Kan </li>
 +<li> 820 TCN — Pygmalion bay lên ngai vàng của Tyre </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Significant_people">​ Những người quan trọng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181114233406
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.208 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2435/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 15178/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1515/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 22/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.040/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.52 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 176.375 ​     1 -total
 + ​61.34% ​ 108.194 ​     1 Template:​Decadebox_BC
 + ​59.86% ​ 105.579 ​     1 Template:​Decadebox
 + ​38.61% ​  ​68.107 ​     1 Template:​Unreferenced
 + ​34.88% ​  ​61.524 ​    19 Template:Dr
 + ​32.57% ​  ​57.440 ​    19 Template:​Dr-make
 + ​28.10% ​  ​49.569 ​     4 Template:​Hlist
 + ​27.16% ​  ​47.895 ​     1 Template:​Ambox
 + ​15.14% ​  ​26.711 ​    19 Template:​Drep
 +  9.04%   ​15.949 ​    19 Template:​Dr-logno
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​55498-0!canonical and timestamp 20181114233406 and revision id 805557169
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
820-s-bc-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)