User Tools

Site Tools


aakirkeby-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

aakirkeby-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML> ​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<p> Thị trấn ở thủ đô (Hovedstaden),​ Đan Mạch </p>
 +<​p><​b>​ Aakirkeby </b> hoặc <b> Åkirkeby </b> là một thị trấn ở Đan Mạch với dân số 2.052 người (ngày 1 tháng 1 năm 2015). <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ thị trấn trên đảo Bornholm ở biển Baltic. Đó là thị trấn chính của khu đô thị Aakirkeby hiện đang bị bãi bỏ.
 +</​p><​p>​ Thị trấn nằm giữa nửa phía nam của Bornholm, giữa Rønne và Nexø. Đài truyền hình Đan Mạch TV2 có một văn phòng địa phương (TV2 / Bornholm) ở Aakirkeby. Aakirkeby có thể được dịch sang &​quot;​Stream Church town&​quot;,​ vì Å hoặc Aa là một dòng suối. Khi nói về nhà thờ một mình, mà ngày từ giữa thế kỷ 12, nó được chia thành hai từ: Aa Kirke.
 +</​p><​p>​ Myreagre Mølle, cối xay gió trắng được xây dựng vào năm 1865, nằm cách 3 km về phía đông của Aakirkeby trên đường đến Nexø. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
  
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ External links [19659007] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181119205950
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.492 seconds
 +Real time usage: 0.658 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3248/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 52407/​2097152 bytes
 +Template argument size: 10710/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 1026/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.278/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.42 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 590.660 ​     1 -total
 + ​47.84% ​ 282.575 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​34.18% ​ 201.860 ​     1 Template:​Reflist
 + ​32.96% ​ 194.700 ​     1 Template:​Da_icon
 + ​32.56% ​ 192.330 ​     1 Template:​Link_language
 + ​30.26% ​ 178.759 ​     1 Template:​Infobox
 +  7.89%   ​46.610 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.49%   ​44.254 ​     6 Template:​Both
 +  6.89%   ​40.725 ​     1 Template:​Coord
 +  6.24%   ​36.831 ​     1 Template:​Use_dmy_dates
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​144282-0!canonical and timestamp 20181119205950 and revision id 834225826
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
aakirkeby-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)