User Tools

Site Tools


album-en-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

album-en-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Album đen </b> có thể ám chỉ:
 +</p>
  
 +<​ul><​li><​i>​ The Black Album </i> (album Boyd Rice), album thử nghiệm năm 1977 </li>
 +<​li><​i>​ The Black Album </i> (album The Damned), album nhạc năm 1980 </li>
 +<​li><​i>​ The Black Album </​i>​1981 bootleg recording of The Beatles </li>
 +<​li><​i>​ The Black Album </i> (album Prince), album funk 1987 của nghệ sĩ thu âm người Mỹ Prince </li>
 +<​li><​i>​ The Black Album / Come On Cảm thấy Dandy Warhols </​i>​1996 album tổng hợp của The Dandy Warhols [19659003] Album đen </i> (album Jay Z), album studio 2003 do rapper người Mỹ Jay Z </li>
 +<​li><​i>​ Album đen </i> (album Beatles), album tổng hợp năm 2011 của Beatles material của Ethan Hawke </li>
 +<​li><​i>​ Chấp nhận riêng của bạn và Be Yourself (Album đen) </​i>​một album hip-hop 1997 của nhà sản xuất No ID </li>
 +<​li><​i>​ Planxty </i> (album), 1973 Album dân ca Ireland bởi Planxty </li>
 +<​li><​i>​ Neu! &#39;75 </​i>​1975 album rock của Neu! </li>
 +<​li><​i>​ Kino </i> (album), album rock năm 1990 của Kino, thường được gọi là &​quot;<​i>​ Chorny albom </​i>&​quot;​ (&​quot;<​i>​ Album đen </i> &​quot;​). </li>
 +<​li><​i>​ Metallica </i> (album), album kim loại năm 1991 của Metallica </li>
 +<​li><​i>​ The Black Album </​i>​2001 box được thiết lập bởi Sinéad O&#​39;​Connor </li>
 +<​li><​i>​ The Black Album </​i>​CD của Babybird bao gồm trong bộ phim năm 2002 <i> The Original Lo-Fi </i> </li>
 +<​li><​i>​ Album đen </​i>​2008 album của bộ đôi rap Pháp Lunatic </li>
 +<​li><​i>​ Bài hát: Ohia </​i>​album indie 1997 Jason Molina được gọi là <i> Album đen </​i></​li>​
 +<li> &​quot;​Album đen&​quot;​ cũng có thể đề cập đến một số album có tay áo màu đen, xem Smell the Glove # Các tay áo màu đen khác </​li></​ul>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181116110947
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.116 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1187/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 3711/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1007/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 877 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​97.946 ​     1 Template:​Disambiguation
 +100.00% ​  ​97.946 ​     1 -total
 + ​70.27% ​  ​68.825 ​     1 Template:​Dmbox
 + ​30.96% ​  ​30.329 ​     1 Template:​Category_handler
 + ​26.31% ​  ​25.773 ​     2 Template:​Title_disambig_text
 + ​20.58% ​  ​20.159 ​     1 Template:​Main_other
 + ​12.18% ​  ​11.925 ​    10 Template:​Disambiguation/​cat
 +  7.51%    7.359      2 Template:​Trim
 +  5.08%    4.972      1 Template:​Disambiguation_page_short_description
 +  4.66%    4.565      2 Template:​Str_rep
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​146888-0!canonical and timestamp 20181116110947 and revision id 838474826
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
album-en-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)