User Tools

Site Tools


alp-n-mac-echdach-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

alp-n-mac-echdach-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Alpín mac Echdach </b> là một vị vua được cho là của Dál Riata, một vương quốc cổ đại bao gồm các bộ phận của Ireland và Scotland.
 +</​p><​p>​ Alpín được bao gồm trong một biểu đồ phả hệ được tạo ra trong thế kỷ thứ 10 để kết nối các vị vua của Alba (Scotland) với huyền thoại Dál Riatan và tổ tiên Ailen. Trong phả hệ này, cha của Alpín là Eochaid, một tên Ireland, nhưng ông trở thành cha của Cináed i Kenne MacAlpin và Domnall mac Ailpín.
 +</​p><​p>​ Cináed và Alpín là tên của các vị vua Pictish trong thế kỷ thứ 8: các anh em Ciniod và Elphin cai trị từ 763 đến 780. Người cha bị cáo buộc của Alpín Eochaid IV không được đề cập trong bất kỳ nguồn đương đại nào. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Alex Woolf, <i> Từ Pictland đến Alba 789-1070 </i> (Edinburgh University Press 2008), trang 96, 220-1. </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
  
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181026160619
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.109 seconds
 +Preprocessor visited node count: 242/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 16236/​2097152 bytes
 +Template argument size: 200/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 386/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 991 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​70.598 ​     1 -total
 + ​35.52% ​  ​25.075 ​     1 Template:​Reflist
 + ​34.56% ​  ​24.402 ​     2 Template:​Asbox
 + ​28.60% ​  ​20.193 ​     1 Template:​Scotland-bio-stub
 + ​23.61% ​  ​16.669 ​     1 Template:​Kings_of_Dál_Riata
 + ​20.56% ​  ​14.515 ​     1 Template:​Navbox
 + ​11.70% ​   8.263      1 Template:​Scotland-hist-stub
 +  9.26%    6.535      2 Template:​Country_data_Scotland
 +  8.57%    6.050      1 Template:​Bio_icon
 +  5.70%    4.026      1 Template:​History_icon
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​165546-0!canonical and timestamp 20181026160619 and revision id 831616392
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +
 + </​HTML>​
alp-n-mac-echdach-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)