User Tools

Site Tools


anderlues-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

anderlues-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Đô thị trong Cộng đồng Pháp, Bỉ </p>
 +<​p><​b>​ Anderlues </b> là một đô thị Walloon nằm ở tỉnh Hainaut của Bỉ. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2006, Anderlues có tổng dân số 11.578 người. Tổng diện tích là 17,02 kilômét vuông (6,57 sq mi), mật độ dân số là 680 người / km2. Mã bưu điện của nó là 6150.
 +</​p><​p>​ Vào tháng 12 năm 19459007 </​span>​ 1, 1983, một cửa hàng trang sức địa phương bị cướp bởi băng đảng Nijvel. Một số đồ trang sức giá trị thấp đã bị đánh cắp và hai người đã bị giết trong vụ cướp cuối cùng của băng đảng trước khi im lặng trong một năm.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
  
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/> ​ Phương tiện liên quan đến Anderlues tại Wikimedia Commons </​li></​ul><​div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Anderlues"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm lân cận Anderlues </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1277
 +Cached time: 20181119193045
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.440 seconds
 +Real time usage: 0.595 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4685/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 70125/​2097152 bytes
 +Template argument size: 16783/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 596/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.129/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.86 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 506.806 ​     1 -total
 + ​80.45% ​ 407.702 ​     1 Template:​Infobox_Belgium_Municipality
 + ​79.13% ​ 401.055 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​47.52% ​ 240.841 ​     1 Template:​Infobox
 + ​18.63% ​  ​94.420 ​     1 Template:​Short_description
 +  7.40%   ​37.496 ​     9 Template:​Both
 +  6.85%   ​34.716 ​     1 Template:​Convert
 +  6.51%   ​32.996 ​     1 Template:​Coord
 +  5.69%   ​28.838 ​     1 Template:​Pagetype
 +  5.09%   ​25.809 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​areadisp
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​175334-0!canonical and timestamp 20181119193044 and revision id 759800334
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
anderlues-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)