User Tools

Site Tools


antoine-h-roet-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

antoine-h-roet-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Antoine Héroet </​b>​họ <b> La Maison-Neuve </b> (mất năm 1568) là một nhà thơ người Pháp.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Biography">​ Tiểu sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ông sinh ra ở Paris của một gia đình kết nối với thủ tướng nổi tiếng François Olivier.
 +Thơ của ông thuộc về những năm đầu của ông, vì sau khi ông đã nhận đơn đặt hàng ông đã ngừng viết thơ tục tĩu, không có nghi ngờ vì ông coi nó ra khỏi giữ với kêu gọi của mình. Ông đã đạt được phẩm giá của giám mục Digue.
 +</p>
  
 +<p> Tác phẩm chính của ông là <i> La Parfaicte Amye </i> (Lyons, 1542), trong đó ông đã phát triển ý tưởng về một tình yêu hoàn toàn thuộc linh, chủ yếu dựa trên việc đọc những người Neo-Platon. Cuốn sách làm dấy lên nhiều tranh cãi. La Borderie trả lời trong <i> L&#​39;​Amie de cour </i> với một mô tả của một người phụ nữ rất nhiều con người, và Charles Fontaine đã đóng góp một <i> Contr&#​39;​amye de tòa án </i> để tranh chấp.
 +</​p><​p>​ Héroet, ngoài một số bản dịch từ các tác phẩm kinh điển, đã viết <i> Khiếu nại về sự ngạc nhiên đáng ngạc nhiên </​i>​một <i> Epistre a François I <sup> er </​sup></​i>​và một số tác phẩm được đưa vào hiện tại rất hiếm <i> Opuscules d&#​39;​amour par Héroet </​i><​i>​ La Borderie et autres divins poetes </i> (Lyons, 1547). Héroet thuộc trường Lyonnese mà Maurice Scève có thể được coi là người lãnh đạo. Clément Marot ca ngợi anh ta, và Ronsard cẩn thận miễn trừ anh ta với một hoặc hai người khác khỏi sự khinh miệt mà anh ta đổ vào người tiền nhiệm trước mắt của anh ta.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181120015144
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.222 seconds
 +Preprocessor visited node count: 716/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 13579/​2097152 bytes
 +Template argument size: 449/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 8/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 1549/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.091/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.44 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 201.001 ​     1 -total
 + ​44.24% ​  ​88.931 ​     1 Template:​EB1911
 + ​39.49% ​  ​79.378 ​     1 Template:​Cite_EB1911
 + ​32.80% ​  ​65.935 ​     1 Template:​Cite_encyclopedia
 + ​29.24% ​  ​58.772 ​     1 Template:​One_source
 + ​26.43% ​  ​53.124 ​     1 Template:​Authority_control
 + ​21.64% ​  ​43.493 ​     1 Template:​Ambox
 +  1.41%    2.828      2 Template:​Main_other
 +  1.12%    2.261      2 Template:​Hide_in_print
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​166166-0!canonical and timestamp 20181120015144 and revision id 706679969
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +
 + </​HTML>​
antoine-h-roet-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)