User Tools

Site Tools


applejack-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

applejack-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Applejack </b> hoặc <b> jack táo </b> có thể ám chỉ:
 +</p>
  
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Characters">​ Ký tự </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Applejack (pony), một cái tên được đặt cho một nhân vật hư cấu trong <i> My Little Pony </​i>​mỗi người trong các thế hệ khác nhau tương ứng. </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Digital_media">​ Phương tiện kỹ thuật số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​ul><​li>​ Applejack (đồ uống), một loại đồ uống có cồn mạnh của Mỹ được sản xuất từ ​​táo </li>
 +<li> Apple Jacks, một thương hiệu ngũ cốc ăn sáng của Mỹ được chế tạo bởi Kellogg </​li></​ul>​
 +<p> ] Băng tần:
 +</p>
 +<p> Bài hát:
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181116090538
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.130 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1187/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 3720/​2097152 bytes
 +Template argument size: 953/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 876 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 114.914 ​     1 -total
 + ​97.40% ​ 111.924 ​     1 Template:​Disambig
 + ​67.28% ​  ​77.318 ​     1 Template:​Dmbox
 + ​28.23% ​  ​32.443 ​     2 Template:​Title_disambig_text
 + ​26.86% ​  ​30.864 ​     1 Template:​Category_handler
 + ​18.77% ​  ​21.565 ​     1 Template:​Main_other
 + ​12.43% ​  ​14.284 ​    10 Template:​Disambiguation/​cat
 +  6.47%    7.438      2 Template:​Trim
 +  5.67%    6.517      1 Template:​Disambiguation_page_short_description
 +  4.16%    4.784      2 Template:​Str_rep
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​144164-0!canonical and timestamp 20181116090538 and revision id 860050153
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
applejack-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)