User Tools

Site Tools


ashford-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ashford-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Ashford </b> là một tên tiếng Anh tương đối phổ biến: nó quay trở lại Tiếng Anh cổ <i> æscet </​i>​biểu thị một đàn gần một cụm cây tro.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Australia">​ Úc </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Canada">​ Canada </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Ireland">​ Ireland </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659008] Vương quốc Anh </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​ Ashford, Kent, một thị trấn
 +</li>
 +<li> Ashford, North Devon, gần Barnstaple (một giáo xứ dân sự) </li>
 +<li> Ashford, South Hams, Devon, gần Kingsbridge,​ trong giáo xứ Aveton Gifford </li>
 +<li> Ashford, Surrey </li>
 +<li> Ashford Hill, Hampshire </li>
 +<li> Ashford- In-the-Water,​ Derbyshire </li>
 +<li> Ashford Carbonell, Shropshire </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​USA">​ Hoa Kỳ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​ Ashford, Alabama </li>
 +<li> Ashford Junction, California </li>
 +<li> Ashford Mill, California </li>
 +<li> Ashford, Connecticut </li>
 +<li> Ashford, New York </li>
 +<li> Ashford, Texas (còn được gọi là Satsuma) </li>
 +<li> Ashford, Washington </li>
 +<li> Ashford, Wisconsin, một thị trấn
 +</li>
 +<li> Ashford, Richland County, Wisconsin, một thị trấn ma </li>
 +<li> Đại học Ashford, Clinton, Iowa </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_uses">​ Các ứng dụng khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181116085016
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.122 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1156/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 3766/​2097152 bytes
 +Template argument size: 985/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 876 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 101.268 ​     1 Template:​Disambiguation
 +100.00% ​ 101.268 ​     1 -total
 + ​78.09% ​  ​79.082 ​     1 Template:​Dmbox
 + ​30.84% ​  ​31.236 ​     2 Template:​Title_disambig_text
 + ​28.85% ​  ​29.217 ​     1 Template:​Category_handler
 + ​12.53% ​  ​12.689 ​     1 Template:​Main_other
 +  9.13%    9.245      1 Template:​Disambiguation_page_short_description
 +  7.84%    7.936      2 Template:​Trim
 +  7.83%    7.931     10 Template:​Disambiguation/​cat
 +  4.81%    4.871      2 Template:​Str_rep
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​143358-0!canonical and timestamp 20181116085016 and revision id 856187805
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
ashford-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)