User Tools

Site Tools


b-n-c-ng-c-h-p-nh-t-tr-n-c-xu-t-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-n-c-ng-c-h-p-nh-t-tr-n-c-xu-t-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ <b> Được đề xuất ở trên Bản thể luận Merged </b> (<b> SUMO </b>) là một ontology trên được dùng như một bản thể luận nền tảng cho một loạt các hệ thống xử lý thông tin máy tính. SUMO định nghĩa một hệ thống phân cấp của các lớp <i> </i> và các quy tắc và mối quan hệ có liên quan. Chúng được thể hiện bằng một phiên bản của ngôn ngữ SUO-KIF có một cú pháp giống như LISP. Một ánh xạ từ các synnet của WordNet tới SUMO đã được định nghĩa. Ban đầu, SUMO tập trung vào các khái niệm siêu cấp (các thực thể chung không thuộc về một miền vấn đề cụ thể), và do đó sẽ dẫn đến một lược đồ phân loại cho bách khoa toàn thư. Nó bây giờ đã được mở rộng đáng kể để bao gồm một bản thể luận giữa cấp và hàng chục ontology miền. 
 +</​p><​p>​ SUMO được tổ chức cho khả năng tương tác của các công cụ lý luận tự động. Để tối đa hóa khả năng tương thích, các nhà thiết kế lược đồ có thể cố gắng đảm bảo rằng các quy ước đặt tên của họ sử dụng cùng ý nghĩa như SUMO cho các từ giống hệt nhau (ví dụ: &​quot;​tác nhân&​quot;​ hoặc &​quot;​quy trình&​quot;​). SUMO có một môi trường kỹ thuật tri thức Sigma nguồn mở có liên quan. 
 +</​p><​p>​ Ban đầu, Sumo được phát triển bởi tập đoàn Teknowledge và hiện được duy trì bởi phần mềm Articulate. SUMO là mã nguồn mở. Bản phát hành đầu tiên là vào tháng 12 năm 2000. 
 +</​p>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<!--  
 +NewPP limit report 
 +Parsed by mw1275 
 +Cached time: 20181118180346 
 +Cache expiry: 1900800 
 +Dynamic content: false 
 +CPU time usage: 0.028 seconds 
 +Real time usage: 0.046 seconds 
 +Preprocessor visited node count: 47/​1000000 
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000 
 +Post‐expand include size: 2691/​2097152 bytes 
 +Template argument size: 0/2097152 bytes 
 +Highest expansion depth: 3/40 
 +Expensive parser function count: 0/500 
 +Unstrip recursion depth: 0/20 
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes 
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400 
 +Lua time usage: 0.010/​10.000 seconds 
 +Lua memory usage: 780 KB/50 MB 
 +--><​!-- 
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 
 +100.00% ​  ​32.779 ​     1 Template:​Compu-AI-stub 
 +100.00% ​  ​32.779 ​     1 -total 
 + ​83.00% ​  ​27.208 ​     1 Template:​Asbox 
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​247601-0!canonical and timestamp 20181118180346 and revision id 806276055 
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +<​br>​ 
 + </​HTML>​
b-n-c-ng-c-h-p-nh-t-tr-n-c-xu-t-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)