User Tools

Site Tools


b-n-m-a-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-n-m-a-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Bốn mùa </​b>​ban đầu đề cập đến các mùa truyền thống của mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông, có thể ám chỉ:
 +</p>
  
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Music_and_dance">​ Âm nhạc và khiêu vũ </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Visual_arts">​ Nghệ thuật thị giác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Film_and_television">​ Phim và truyền hình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Companies_and_places">​ Các công ty và địa điểm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​ul><​li>​ Nhà hàng Four Seasons, tại thành phố New York </li>
 +<li> Khách sạn và khu nghỉ dưỡng bốn mùa, một chuỗi khách sạn sang trọng </li>
 +<li> Bốn Seasons Arena, một địa điểm đa dụng ở Great Falls, Montana, Hoa Kỳ </li>
 +<li> Four Seasons Center, địa điểm múa ba lê và Toronto năm 2006 </li>
 +<li> Four Seasons Health Care, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người già và chuyên gia ở Anh </li>
 +<li> Bốn Seasons Town Center, một trung tâm mua sắm ở Greensboro, Bắc Carolina, Hoa Kỳ </li>
 +<li> Four Seasons, một thương hiệu của Công ty Spring Air </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Other_uses">​ Các công dụng khác </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm [19659003] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1267
 +Cached time: 20181116090724
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.142 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1243/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 4018/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1040/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 997 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 121.879 ​     1 -total
 + ​75.94% ​  ​92.559 ​     1 Template:​Disambiguation
 + ​53.52% ​  ​65.232 ​     1 Template:​Dmbox
 + ​26.90% ​  ​32.784 ​     1 Template:​Category_handler
 + ​21.67% ​  ​26.414 ​     1 Template:​Intitle
 + ​14.45% ​  ​17.607 ​     1 Template:​Main_other
 + ​13.16% ​  ​16.036 ​     2 Template:​Title_disambig_text
 +  9.29%   ​11.325 ​    10 Template:​Disambiguation/​cat
 +  6.65%    8.100      2 Template:​Trim
 +  4.73%    5.766      1 Template:​Disambiguation_page_short_description
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​993404-0!canonical and timestamp 20181116090724 and revision id 865030269
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +
 + </​HTML>​
b-n-m-a-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)