User Tools

Site Tools


b-ng-ch-c-i-rotokas-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-ng-ch-c-i-rotokas-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Bảng chữ cái Rotokas <b> hiện đại <b> là một bảng chữ cái Latinh chỉ gồm 12 chữ cái của bảng chữ cái Latin cơ bản theo ISO không có dấu phụ: <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<​center>​
 +</​center>​
 +<p> Đây là bảng chữ cái nhỏ nhất được sử dụng ngày nay. Đa số người dân Rotokas biết chữ trong ngôn ngữ của họ. Trong hệ thống chữ viết của Rotokas, các nguyên âm có giá trị IPA, mặc dù chúng có thể được viết đôi, <i> aa, ee, ii, oo, uu, </i> cho các nguyên âm dài. Các chữ cái phụ âm có các giá trị sau:
 +</p>
 +<​ul><​li><​i>​ G </i>: <span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[ɡ]</​span> ​ hoặc <span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[ɣ]</​span></​li>​
 +<​li><​i>​ K </i>: <span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[k]</​span></​li>​
 +<​li><​i>​ P </i>: <span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[p]</​span></​li>​
 +<​li><​i>​ R </i>: <span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[d]</​span><​span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[ɾ]</​span> ​ hoặc <span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[l]</​span></​li>​
 +<​li><​i>​ S </i> ]: <span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[ts]</​span> ​ hoặc <span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[s]</​span> ​ (chỉ xảy ra trước <i> I </i> và trong tên <i> Rotokas </i>) </li>
 +<​li><​i>​ T </i>: <span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​
 +<​li><​i>​ V </i>: <span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[b]</​span> ​ hoặc <span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[β]</​span></​li></​ul><​p>​ Đây là mẫu Rotokas được viết:
 +</p>
 +<​dl><​dd><​i>​ Osireitoarei avukava iava ururupavira toupasiveira </​i></​dd>​
 +<dd> &​quot;​Đôi mắt của người phụ nữ già bị đóng.&​quot;​ </​dd></​dl><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181101143451
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.184 seconds
 +Preprocessor visited node count: 186/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 5754/​2097152 bytes
 +Template argument size: 41/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 3/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 2948/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.098/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.69 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 154.692 ​     1 -total
 + ​82.72% ​ 127.957 ​     1 Template:​Cite_journal
 + ​13.68% ​  ​21.154 ​     1 Template:​Latin-script-stub
 + ​12.13% ​  ​18.770 ​     1 Template:​Asbox
 +  1.48%    2.292     12 Template:​IPA
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​158602-0!canonical and timestamp 20181101143451 and revision id 790760435
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
b-ng-ch-c-i-rotokas-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)