User Tools

Site Tools


b-ng-chuy-n-m-ch-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-ng-chuy-n-m-ch-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​40px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png"​ width="​40"​ height="​40"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​60px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Wiktionary-logo-en-v2.svg/​80px-Wiktionary-logo-en-v2.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​512"/></​td>​ 
 +<td class="​mbox-text plainlist">​ Tra cứu <​i><​b>​ tổng đài </​b></​i> ​ trong Wiktionary tiếng Việt, từ điển miễn phí. </​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Cụm từ <b> tổng đài </​b>​khi được sử dụng bởi chính nó, có thể ám chỉ: 
 +</​p>​ 
 +<table id="​disambigbox"​ class="​metadata plainlinks dmbox dmbox-disambig"​ style=""​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"​ style="​padding:​ 2px 0 2px 0.4em;">​ <img alt=" Biểu tượng định hướng " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​30px-Disambig_gray.svg.png"​ width="​30"​ height="​23"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​45px-Disambig_gray.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​60px-Disambig_gray.svg.png 2x" data-file-width="​220"​ data-file-height="​168"/></​td>​ 
 +<td class="​mbox-text"​ style="​padding:​ 0.25em 0.4em; font-style: italic;">​ <p> Trang định hướng cung cấp liên kết tới các bài viết có tiêu đề tương tự </p> Trang định hướng này liệt kê các bài viết liên quan đến tiêu đề <b> Bảng tổng đài </b>. <​br/><​small>​ Nếu một liên kết nội bộ dẫn bạn đến đây, bạn có thể muốn thay đổi liên kết để trỏ trực tiếp đến bài viết dự định. </​small>​ </​td>​ 
 +</​tr></​tbody></​table><​!--  
 +NewPP limit report 
 +Parsed by mw1272 
 +Cached time: 20181116090215 
 +Cache expiry: 1900800 
 +Dynamic content: false 
 +CPU time usage: 0.080 seconds 
 +Real time usage: 0.130 seconds 
 +Preprocessor visited node count: 1243/​1000000 
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000 
 +Post‐expand include size: 5387/​2097152 bytes 
 +Template argument size: 1088/​2097152 bytes 
 +Highest expansion depth: 15/40 
 +Expensive parser function count: 1/500 
 +Unstrip recursion depth: 0/20 
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes 
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400 
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds 
 +Lua memory usage: 942 KB/50 MB 
 +--><​!-- 
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 
 +100.00% ​ 118.845 ​     1 -total 
 + ​77.65% ​  ​92.287 ​     1 Template:​Disambig 
 + ​52.20% ​  ​62.041 ​     1 Template:​Dmbox 
 + ​25.65% ​  ​30.486 ​     1 Template:​Category_handler 
 + ​22.28% ​  ​26.484 ​     1 Template:​Wiktionary 
 + ​19.14% ​  ​22.752 ​     1 Template:​Sister_project 
 + ​16.11% ​  ​19.147 ​     1 Template:​Side_box 
 + ​15.62% ​  ​18.565 ​     1 Template:​Main_other 
 + ​13.95% ​  ​16.575 ​     2 Template:​Title_disambig_text 
 + ​10.37% ​  ​12.328 ​    10 Template:​Disambiguation/​cat 
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​175062-0!canonical and timestamp 20181116090215 and revision id 759835904 
 + ​--></​div></​pre>​ 
 +<​br>​ 
 + </​HTML>​
b-ng-chuy-n-m-ch-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)