User Tools

Site Tools


b-o-hi-m-n-i-h-i-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-o-hi-m-n-i-h-i-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​ Nồi hơi bảo hiểm </b> (<b> Nồi hơi bao gồm </b>) là một loại bảo hiểm bao gồm sửa chữa và trong một số trường hợp, việc thay thế một nồi hơi tại nhà. Nó cũng có thể bao gồm các bộ phận khác của hệ thống sưởi trung tâm và thậm chí cả hệ thống ống nước và điện.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Types_of_boiler_covererage">​ Các loại vỏ bọc lò hơi </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Hơn 22 triệu hộ gia đình ở Anh dựa vào lò hơi để sưởi ấm và nước nóng. Nhưng nồi hơi thường không được bảo hiểm nhà tiêu chuẩn và có thể rất tốn kém để sửa chữa hoặc thay thế. Chủ sở hữu tòa nhà có thể mua bảo hiểm nồi hơi. Bảo hiểm được thương lượng giữa hãng bảo hiểm và có thể chỉ bao gồm lò hơi, hệ thống đường ống hoặc hệ thống sưởi đầy đủ. Một số hãng bảo hiểm cũng cung cấp các gói dịch vụ hàng năm.
 +</​p><​p>​ Phạm vi bảo hiểm tốn kém nhất sẽ bao gồm hệ thống sưởi trung tâm đầy đủ. Bảo hiểm thường được cung cấp bởi các nhà cung cấp khí đốt và năng lượng điện, mặc dù các công ty khác cũng cung cấp bảo hiểm. Các chính sách có nhiều hạn chế về thời gian làm việc và chi phí sửa chữa. Thiết bị cũ có thể không được bảo hiểm.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181115043340
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.148 seconds
 +Preprocessor visited node count: 302/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 9873/​2097152 bytes
 +Template argument size: 287/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.035/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.35 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 128.178 ​     1 -total
 + ​44.99% ​  ​57.665 ​     1 Template:​Globalize/​UK
 + ​41.48% ​  ​53.170 ​     1 Template:​Globalize
 + ​37.23% ​  ​47.727 ​     1 Template:​Ambox
 + ​29.56% ​  ​37.887 ​     1 Template:​Use_dmy_dates
 + ​16.41% ​  ​21.034 ​     1 Template:​Insurance-stub
 + ​14.54% ​  ​18.640 ​     1 Template:​Asbox
 + ​13.74% ​  ​17.617 ​     1 Template:​DMCA
 + ​11.58% ​  ​14.842 ​     1 Template:​Dated_maintenance_category
 +  8.75%   ​11.212 ​     1 Template:​Reflist
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​175729-0!canonical and timestamp 20181115043340 and revision id 821113321
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
b-o-hi-m-n-i-h-i-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)