User Tools

Site Tools


b-ph-n-m-m-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

b-ph-n-m-m-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Bộ ứng dụng <b> <b> hoặc <b> </b> là tập hợp các chương trình máy tính — phần mềm ứng dụng hoặc phần mềm lập trình - chức năng liên quan, thường chia sẻ giao diện người dùng tương tự và khả năng dễ dàng trao đổi dữ liệu với nhau.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Features">​ Tính năng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​p><​b>​ Ưu điểm </b>
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Ít tốn kém hơn so với mua gói cá nhân </li>
 +<li> Giao diện giống hệt hoặc rất giống </li>
 +<li> Được thiết kế để giao tiếp với nhau </li>
 +<li> Trợ giúp đường cong học tập của người dùng </​li></​ul><​p><​b>​ Nhược điểm </b>
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Một số tính năng đã mua có thể không bao giờ được người dùng sử dụng </li>
 +<li> Có thể mất một lượng không gian đĩa đáng kể (bloatware) </li>
 +<li> Có khả năng cần nỗ lực đáng kể cho công cụ </​li></​ul>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181114231816
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.129 seconds
 +Preprocessor visited node count: 228/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 12940/​2097152 bytes
 +Template argument size: 33/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.035/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.45 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​95.694 ​     1 -total
 + ​64.84% ​  ​62.051 ​     1 Template:​Unreferenced
 + ​50.59% ​  ​48.413 ​     3 Template:​Ambox
 + ​19.71% ​  ​18.858 ​     1 Template:​Compu-library-stub
 + ​17.35% ​  ​16.600 ​     1 Template:​Asbox
 +  7.85%    7.510      1 Template:​Cleanup_rewrite
 +  7.28%    6.967      1 Template:​Tone
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​442656-0!canonical and timestamp 20181114231816 and revision id 860664724
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
  
 + </​HTML>​
b-ph-n-m-m-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)