User Tools

Site Tools


ba-f-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ba-f-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<p> <b> Ba Fs </b> là một loạt các yêu cầu đầu tiên được đưa ra bởi Hiệp hội Người thuê nhà trong chiến dịch cải cách ruộng đất của họ ở Ireland từ những năm 1850. Họ là,
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Giá thuê hợp lý - nghĩa là tiền thuê nhà: lần đầu tiên ở Vương quốc Anh, tiền thuê công bằng sẽ do tòa án quyết định, chứ không phải bởi chủ nhà; </li>
 +<li> Bán miễn phí - nghĩa là người thuê nhà có thể bán tiền lãi của mình </li>
 +<li> Độ bền của quyền sở hữu - nghĩa là một người thuê nhà không thể bị đuổi ra khỏi nhà nếu anh ta đã trả tiền thuê nhà. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​li></​ul><​p>​ Nhiều nhà sử học <sup class="​noprint Inline-Template"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​The material near this tag possibly uses too-vague attribution or weasel words. (October 2012)">​ người? </​span></​i>​] </​sup>​ cho rằng sự vắng mặt của họ đã đóng góp nghiêm trọng cho nạn đói của Ailen (1846–49),​ vì nó cho phép việc trục xuất hàng loạt những người thuê nhà đang đói. Ba chiếc F đã được vận động bởi một số phong trào chính trị, đặc biệt là Đảng Độc lập Ailen (1852–1858) và sau đó là Đảng Quốc hội Ireland trong Chiến tranh Đất liền (từ năm 1878). Họ bị thừa nhận bởi Chính phủ Anh trong một loạt các hành vi đất đai của Ireland ban hành từ những năm 1870, với thực thi đầy đủ về Luật đất đai (Ireland) Act 1881. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
  
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181101200739
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.110 seconds
 +Preprocessor visited node count: 216/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 2938/​2097152 bytes
 +Template argument size: 740/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 951/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 873 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​99.634 ​     1 -total
 + ​55.32% ​  ​55.122 ​     1 Template:​Who
 + ​49.50% ​  ​49.315 ​     1 Template:​Fix
 + ​31.33% ​  ​31.213 ​     1 Template:​Other_uses
 + ​29.50% ​  ​29.392 ​     1 Template:​Category_handler
 + ​15.98% ​  ​15.917 ​     1 Template:​Delink
 + ​10.87% ​  ​10.834 ​     1 Template:​Reflist
 +  4.00%    3.981      1 Template:​Fix/​category
 +  2.31%    2.303      1 Template:​Main_other
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​168143-0!canonical and timestamp 20181101200739 and revision id 819364745
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
ba-f-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)