User Tools

Site Tools


baihua-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

baihua-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Baihua </b> (白話) có thể là:
 +</p>
 +<​ul><​li>​ Được viết bằng tiếng Trung (白話文),​ dạng viết chuẩn cho tiếng Trung, ngược lại với tiếng Trung cổ (文言文) </li>
 +<li> tiếng Quảng Đông (粵語 廣州 話), tiếng mẹ đẻ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc </li>
 +<li> Yue Chinese (粵 方言), ngôn ngữ Trung Quốc bao gồm tiếng Quảng Đông, có nguồn gốc từ những người từ tỉnh Quảng Đông và khu tự trị Quảng Tây ở Trung Quốc </li>
 +<li> Pe̍h-ōe-jī (白話 字), Romanization Church for Southern Min language (閩南 語), được sử dụng ở Phúc Kiến và Đài Loan </li>
 +<li> Ngôn ngữ Bai (白 語), ngôn ngữ nói ở tỉnh Vân Nam, bởi người Bai </li>
 +<li> Bai Hua (nhà viết kịch) (1930-nay), tên bút của Chen Youhua (陈佑华),​ Trung Quốc nhà viết kịch và nhà thơ </​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181116161836
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.126 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1160/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 3522/​2097152 bytes
 +Template argument size: 926/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 876 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 111.927 ​     1 Template:​Disambiguation
 +100.00% ​ 111.927 ​     1 -total
 + ​72.17% ​  ​80.774 ​     1 Template:​Dmbox
 + ​28.24% ​  ​31.610 ​     2 Template:​Title_disambig_text
 + ​27.88% ​  ​31.203 ​     1 Template:​Category_handler
 + ​18.79% ​  ​21.033 ​     1 Template:​Main_other
 + ​13.32% ​  ​14.910 ​    10 Template:​Disambiguation/​cat
 +  7.69%    8.602      2 Template:​Trim
 +  6.21%    6.951      1 Template:​Disambiguation_page_short_description
 +  4.56%    5.107      2 Template:​Str_rep
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​166298-0!canonical and timestamp 20181116161836 and revision id 849547673
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
  
 + </​HTML>​
baihua-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)