User Tools

Site Tools


bassenge-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bassenge-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Đô thị trong Cộng đồng Pháp, Bỉ </p>
 +<​p><​b>​ Bassenge </b> là một đô thị của Bỉ nằm ở tỉnh Walloon Liège. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2006, Bassenge có tổng dân số là 8.335 người. Tổng diện tích là 38,17 km², mật độ dân số là 218 người / km².
 +</​p><​p>​ Đô thị này được hình thành từ Bassenge cùng với các làng Boirs (Beurs), Eben-Emael, Glons (Glaaien), Roclenge-sur-Geer (Rukkelingen-aan-de-Jeker),​ và Wonck (Wonk).
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Historic_sites">​ Di tích lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Pháo đài Eben-Emael là một pháo đài lớn nhằm bảo vệ Bỉ chống lại cuộc tấn công từ Đức. Được xây dựng vào những năm 1930, nó đã nhanh chóng bị bắt bởi các lực lượng Đức vào tháng 5 năm 1940 trong Chiến dịch Thế giới thứ hai của Bỉ.
 +</​p><​p>​ Tháp Eben-Ezer, còn được gọi là <i> le Musée du silex </i> (bảo tàng đá lửa) là một tòa tháp tưởng tượng được xây bằng đá lửa trong những năm 1960 bởi Robert Garcet và được trang trí với các biểu tượng thần bí và tôn giáo. 19659008] Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659014] Phương tiện truyền thông liên quan đến Bassenge tại Wikimedia Commons </​li></​ul><​div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Bassenge"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm kế bên Bassenge </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181119213211
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.540 seconds
 +Real time usage: 0.773 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4839/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 72201/​2097152 bytes
 +Template argument size: 16564/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 2984/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.288/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 13.9 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 696.813 ​     1 -total
 + ​71.44% ​ 497.833 ​     1 Template:​Infobox_Belgium_Municipality
 + ​70.68% ​ 492.481 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​58.00% ​ 404.176 ​     1 Template:​Infobox
 + ​23.64% ​ 164.710 ​     1 Template:​Native_name
 + ​22.88% ​ 159.416 ​     1 Template:​Lang
 + ​12.06% ​  ​84.052 ​     1 Template:​Reflist
 + ​11.09% ​  ​77.271 ​     1 Template:​Cite_web
 +  8.82%   ​61.427 ​     1 Template:​Refimprove
 +  7.27%   ​50.673 ​     8 Template:​Both
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​176100-0!canonical and timestamp 20181119213210 and revision id 759800824
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
bassenge-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)