User Tools

Site Tools


bekkevoort-wikipedia-ti-ng-vi-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

bekkevoort-wikipedia-ti-ng-vi-t [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Đô thị trong Cộng đồng Flemish, Bỉ </p>
 +<​p><​b>​ Bekkevoort </b> (<​small>​ Phát âm tiếng Hà Lan: </​small><​span title="​Representation in the International Phonetic Alphabet (IPA)" class="​IPA">​[ˈbɛkəvoːrt]</​span>​) là một đô thị nằm ở tỉnh Flemish Brabant của Bỉ. Đô thị này bao gồm các thị trấn của Assent, Bekkevoort thích hợp và Molenbeek-Wersbeek. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2006, Bekkevoort có tổng dân số là 5.826 người. Tổng diện tích là 37,17 km², mật độ dân số là 157 người / km².
 +</​p><​p>​ Nó lấy tên của nó từ tên tiếng Đức &​quot;​Baco&​quot;​ và từ &​quot;​voorde&​quot;​ (có nghĩa là một nơi ferriage, nơi người ta có thể dễ dàng đi qua một dòng suối qua một vùng nước thấp hơn). &quot;. Cuộc viễn chinh này hình thành nên trung tâm lịch sử của thị trấn và ngày nay được gọi là đường Steenberg, từ Bekkevoort đến Zichem và Scherpenheuvel.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
  
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Places_adjacent_to_Bekkevoort"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​p>​ Địa điểm kế bên Bekkevoort </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1242
 +Cached time: 20181119001943
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.408 seconds
 +Real time usage: 0.591 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4240/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 69110/​2097152 bytes
 +Template argument size: 16708/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 596/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.140/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.82 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 501.255 ​     1 -total
 + ​74.57% ​ 373.801 ​     1 Template:​Infobox_Belgium_Municipality
 + ​73.19% ​ 366.847 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​53.22% ​ 266.782 ​     1 Template:​Infobox
 + ​13.02% ​  ​65.253 ​     1 Template:​Refimprove
 +  9.78%   ​49.042 ​     9 Template:​Both
 +  8.92%   ​44.728 ​     1 Template:​Ambox
 +  8.54%   ​42.820 ​     1 Template:​Coord
 +  8.11%   ​40.664 ​     1 Template:​Short_description
 +  5.53%   ​27.709 ​     1 Template:​Infobox_settlement/​areadisp
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​158306-0!canonical and timestamp 20181119001943 and revision id 856982979
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
bekkevoort-wikipedia-ti-ng-vi-t.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)