User Tools

Site Tools


c-nh-s-t-bi-n-c-quy-n-i-u-tra-b-t-gi-t-u-bi-n-vi-ph-m

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

c-nh-s-t-bi-n-c-quy-n-i-u-tra-b-t-gi-t-u-bi-n-vi-ph-m [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div id=""><​p class="​Normal">​ 
 +Chiều 19/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam với tỷ lệ hơn 96% đại biểu tham gia tán thành. </​p><​p class="​Normal">​ 
 +Theo Luật này, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam được trang bị tàu thuyền, máy bay và các phương tiện khác; các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.</​p><​p class="​Normal">​ 
 +Trên cơ sở đó, điều 8 quy định cảnh sát biển có nhiệm vụ thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để đề xuất chủ trương, giải pháp và phương án bảo vệ an ninh quốc gia, thực thi pháp luật trên biển.</​p><​table align="​center"​ border="​0"​ cellpadding="​3"​ cellspacing="​0"​ class="​tplCaption"><​tbody><​tr><​td>​ 
 +<img alt="​Các đại biểu bấm nút thông qua Luật tại kỳ họp thứ 6. Ảnh: Quang Khánh"​ data-natural-h="​333"​ data-natural-width="​500"​ src="​https://​vcdn-vnexpress.vnecdn.net/​2018/​11/​19/​anh-bam-nut-QH-2646-1542618710.jpg"/></​td>​ 
 +</​tr><​tr><​td>​ 
 +<p class="​Image">​ 
 +Các đại biểu bấm nút thông qua Luật tại kỳ họp thứ 6. <​em>​Ảnh:​ Quang Khánh</​em></​p>​ 
 +</​td>​ 
 +</​tr></​tbody></​table><​p class="​Normal">​ 
 +Cảnh sát biển cũng có nhiệm vụ phân tích, dự báo, tham mưu với cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, pháp luật về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia, an ninh quốc gia trong vùng biển Việt Nam<​i>;​ </​i>​đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển...</​p><​p class="​Normal">​ 
 +Cùng với lực lượng điều tra khác, cảnh sát biển cũng có quyền tiến hành một số hoạt động điều tra hình sự, truy đuổi tàu thuyền vi phạm pháp luật trên biển hoặc bắt giữ tàu biển theo quy định của pháp luật.</​p><​p class="​Normal">​ 
 +Luật Cảnh sát biển quy định phạm vi hoạt động của lực lượng này là trong vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, trường hợp vì mục đích nhân đạo, hoà bình, đấu tranh phòng, chống tội phạm thì được hoạt động ngoài vùng biển Việt Nam. Khi hoạt động phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, thoả thuận quốc tế có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cảnh sát biển Việt Nam.</​p><​p class="​Normal">​ 
 +Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 41 điều, có hiệu lực từ 1/​7/​2019. </​p><​p class="​Normal"​ style="​text-align:​right;">​ 
 +<​strong>​Anh Minh</​strong></​p>​ </​div>​ 
 +laodong </​HTML>​
c-nh-s-t-bi-n-c-quy-n-i-u-tra-b-t-gi-t-u-bi-n-vi-ph-m.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)