User Tools

Site Tools


c-u-ludham-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

c-u-ludham-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML> ​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​ Cầu Ludham </b> là một ấp nhỏ trên Sông Ant trên dải Norfolk ở Norfolk, Anh. <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ Nó vận chuyển đường bộ từ Wroxham đến Potter Heigham trên A1062. Cầu có 2.59m (8 &#39;6 &quot;) <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ có nghĩa là khoảng không cho tàu thuyền và phía bắc có 130 mét miễn phí 24 giờ neo đậu công cộng cho thủ công sông. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​ 
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Khảo sát Ordnance (2005). <i> Bản đồ hệ điều hành Explorer OL40 - The Broads </i>. <style data-mw-deduplicate="​TemplateStyles:​r861714446"><​![CDATA[.mw-parser-output cite.citation{font-style:​inherit}.mw-parser-output q{quotes:"""""""'""'"​}.mw-parser-output code.cs1-code{color:​inherit;​background:​inherit;​border:​inherit;​padding:​inherit}.mw-parser-output .cs1-lock-free a{background:​url("//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​65/​Lock-green.svg/​9px-Lock-green.svg.png"​)no-repeat;​background-position:​right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,​.mw-parser-output .cs1-lock-registration a{background:​url("//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d6/​Lock-gray-alt-2.svg/​9px-Lock-gray-alt-2.svg.png"​)no-repeat;​background-position:​right .1em center}.mw-parser-output .cs1-lock-subscription a{background:​url("//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Lock-red-alt-2.svg/​9px-Lock-red-alt-2.svg.png"​)no-repeat;​background-position:​right .1em center}.mw-parser-output .cs1-subscription,​.mw-parser-output .cs1-registration{color:#​555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,​.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:​1px dotted;​cursor:​help}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:​none;​font-size:​100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:​100%}.mw-parser-output .cs1-subscription,​.mw-parser-output .cs1-registration,​.mw-parser-output .cs1-format{font-size:​95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,​.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:​0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,​.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:​0.2em}]]></​style>​ ISBN 0-319-23769-9. </​span>​ 
 +</​li>​ 
 +<li id="​cite_note-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Giải phóng mặt bằng&​quot;​ được lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2011-09-28. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Bridge+Clearances&​rft.pub=Broads+Authority&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.broads-authority.gov.uk%2Fboating%2Fnavigating%2Fbridge-heights.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ALudham+Bridge"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ 
 +</​li>​ 
 +<li id="​cite_note-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ <cite class="​citation web">​ &​quot;​Moorings&​quot;​. Cơ quan quản lý rộng. Đã lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-10-29. [19659013] Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 52 ° 41′58 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 1 ° 30′36 ″ E </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 52.6995 ° N 1.5100 ° E </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 52.6995; 1.5100 [19659019]</​pre>​ 
 + </​HTML>​
c-u-ludham-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)