User Tools

Site Tools


caff-nh-h-ng-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

caff-nh-h-ng-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p>​ Một <b> caff </b> là một quán ăn nhỏ kiểu Anh, giá rẻ của Anh hoặc quán cà phê Anh 
 +</​p><​p>​ Nó cũng có thể ám chỉ đến: 
 +</​p>​ 
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ 
 +<table id="​disambigbox"​ class="​metadata plainlinks dmbox dmbox-disambig"​ style=""​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"​ style="​padding:​ 2px 0 2px 0.4em;">​ <img alt=" Biểu tượng định hướng " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​30px-Disambig_gray.svg.png"​ width="​30"​ height="​23"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​45px-Disambig_gray.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​60px-Disambig_gray.svg.png 2x" data-file-width="​220"​ data-file-height="​168"/></​td>​ 
 +<td class="​mbox-text"​ style="​padding:​ 0.25em 0.4em; font-style: italic;">​ <p> Trang định hướng cung cấp liên kết đến các bài viết có tiêu đề tương tự </p> Trang định hướng này liệt kê các bài viết liên kết với tiêu đề <b> Caff </b>. <​br/><​small>​ Nếu một liên kết nội bộ dẫn bạn đến đây, bạn có thể muốn thay đổi liên kết để trỏ trực tiếp đến bài viết dự định. </​small>​ </​td>​ 
 +</​tr></​tbody></​table><​!--  
 +NewPP limit report 
 +Parsed by mw1244 
 +Cached time: 20181116145441 
 +Cache expiry: 1900800 
 +Dynamic content: false 
 +CPU time usage: 0.072 seconds 
 +Real time usage: 0.109 seconds 
 +Preprocessor visited node count: 1165/​1000000 
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000 
 +Post‐expand include size: 3620/​2097152 bytes 
 +Template argument size: 978/2097152 bytes 
 +Highest expansion depth: 15/40 
 +Expensive parser function count: 1/500 
 +Unstrip recursion depth: 0/20 
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes 
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400 
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds 
 +Lua memory usage: 877 KB/50 MB 
 +--><​!-- 
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 
 +100.00% ​  ​98.667 ​     1 Template:​Disambiguation 
 +100.00% ​  ​98.667 ​     1 -total 
 + ​73.34% ​  ​72.367 ​     1 Template:​Dmbox 
 + ​29.69% ​  ​29.298 ​     1 Template:​Category_handler 
 + ​27.23% ​  ​26.864 ​     2 Template:​Title_disambig_text 
 + ​18.71% ​  ​18.457 ​     1 Template:​Main_other 
 + ​12.48% ​  ​12.310 ​    10 Template:​Disambiguation/​cat 
 +  7.18%    7.087      2 Template:​Trim 
 +  5.78%    5.699      1 Template:​Disambiguation_page_short_description 
 +  4.74%    4.678      1 Template:​PAGENAMEBASE 
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​159507-0!canonical and timestamp 20181116145441 and revision id 857925654 
 + ​--></​div></​pre>​ 
 +<​br>​ 
 + </​HTML>​
caff-nh-h-ng-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)