User Tools

Site Tools


capricornia-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

capricornia-wikipedia [2018/11/21 09:36] (current)
Line 1: Line 1:
 + <​HTML>​ <​br><​div><​p><​b>​ Capricornia </b> là một thuật ngữ đôi khi được sử dụng cho miền bắc Australia, bắt nguồn từ Tropic of Capricorn. Nó có thể áp dụng cho bất kỳ mục nào dưới đây:
 +</p>
 +<table id="​disambigbox"​ class="​metadata plainlinks dmbox dmbox-disambig"​ style=""​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"​ style="​padding:​ 2px 0 2px 0.4em;">​ <img alt=" Biểu tượng định hướng " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​30px-Disambig_gray.svg.png"​ width="​30"​ height="​23"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​45px-Disambig_gray.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​5/​5f/​Disambig_gray.svg/​60px-Disambig_gray.svg.png 2x" data-file-width="​220"​ data-file-height="​168"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text"​ style="​padding:​ 0.25em 0.4em; font-style: italic;">​ <p> Trang định hướng cung cấp liên kết đến các bài viết có tiêu đề tương tự </p> Trang định hướng này liệt kê các bài viết liên quan đến tiêu đề <b> Capricornia </b>. <​br/><​small>​ Nếu liên kết bên trong dẫn bạn đến đây, bạn có thể muốn thay đổi liên kết để trỏ trực tiếp đến bài viết dự định. </​small>​ </td>
 +</​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181116104137
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.123 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1160/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 3627/​2097152 bytes
 +Template argument size: 971/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post‐expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 876 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 111.934 ​     1 Template:​Disambiguation
 +100.00% ​ 111.934 ​     1 -total
 + ​75.22% ​  ​84.201 ​     1 Template:​Dmbox
 + ​29.63% ​  ​33.167 ​     2 Template:​Title_disambig_text
 + ​28.67% ​  ​32.088 ​     1 Template:​Category_handler
 + ​15.58% ​  ​17.435 ​     1 Template:​Main_other
 +  9.85%   ​11.028 ​    10 Template:​Disambiguation/​cat
 +  7.11%    7.956      2 Template:​Trim
 +  5.67%    6.350      1 Template:​Disambiguation_page_short_description
 +  4.75%    5.312      2 Template:​Str_rep
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​149509-0!canonical and timestamp 20181116104137 and revision id 806898046
 + ​--></​div></​pre>​
  
 + </​HTML>​
capricornia-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/21 09:36 (external edit)